El Club > Normativa

Els patinadors del Club Patinatge Artístic Iluro (així com els seus pares i mares, en cas de ser menor d’edat) es comprometen a complir aquesta Normativa. No fer-ho suposarà una falta lleu o greu. L'acumulació de moltes faltes lleus implicaran una falta greu, podent donar com a conseqüència la baixa del patinador.


1. INSCRIPCIÓ
 •  1.1. La inscripció al Club és possible quan es compleixen les següents condicions:
  •  1.1.1. El patinador té entre 4 i 75 anys.
  •  1.1.2. El patinador té patins d’artístic propis.
  •  1.1.3. Tenim places disponibles al grup.

 •  1.2. Tota nova inscripció al Club té dret a 1 classe de prova sense compromís.

 •  1.3. Per formalitzar la inscripció al Club caldrà entregar el full d'inscripció degudament completat.

 •  1.4. No es podrà començar a patinar al Club si no s'ha fet entrega del full d'inscripció ni abonat les taxes corresponents a l'assegurança esportiva. 

2. CALENDARI
 •  2.1. Els entrenaments s'inicien l’1 de setembre i finalitzen el 23 de juliol, ambdós inclosos.

 •  2.2. Els dies festius (tant nacionals com locals) no hi haurà entrenament.

 •  2.3. S'entrenarà tots els dies pont que hi hagi durant la temporada (dies laborables entre festius).

 •  2.4. Durant el període d’estiu (del 25 de juny al 23 de juliol) poden alterar-se els horaris, grups i llocs d'entrenament habituals.

 •  2.5. Es farà vacances a l’estiu (del 24 de juliol al 31 d’agost), per Nadal i per Setmana Santa.

 •  2.6. El Festiluro (veure punt 9) i el Trofeu Iluro es celebraran durant dos caps de setmana.

3. HORARIS
 •  3.1. Els horaris de la temporada vigent poden consultar-se aquí: Horaris.

 •  3.2. Es recomana que, segons el grup al qual es pertanyi, s’entrenin les següents hores setmanals:
  •  3.2.1. Preiniciació: 2 o 3 hores
  •  3.2.2. Iniciació: De 3 a 6 hores
  •  3.2.3. Categories: 6 hores
  •  3.2.4. Exhibició en grup: De 1'5 a 3'5 hores

4. ENTRENAMENTS
 •  4.1. Es recomana patinar un mínim de 3 hores per setmana per garantir una correcta evolució i cohesió amb el grup, així com per poder competir a nivell d'Iniciació.

 •  4.2. S'ha de portar el cabell ben recollit, roba elàstica (mallots, malles...), una ampolla d'aigua i mocador/s.

 •  4.3. En cas que un patinador no pugui assistir a un entrenament, cal que ho notifiqui al club amb la màxima antelació possible.

 •  4.4. Els entrenaments són a porta tancada.

 •  4.5. Es portarà un còmput d'assistència, així com dels dies que la pista no sigui practicable per motius de pluja i s'estudiarà la possibilitat de recuperar les hores afectades.

 •  4.6. Només es facilitarà el comunicat d’assistència mèdica quan la lesió del patinador es comuniqui durant l’entrenament en el que es produeix la lesió. No es podrà anar a la mútua esportiva sense el comunicat d’assistència mèdica que autoritza la visita.

 •  4.7. La manca de respecte envers l'equip tècnic, els patinadors, les instal·lacions i/o el seu mobiliari ocasionarà la baixa immediata del patinador.

5. QUOTES I ALTRES DESPESES
 •  5.1. Quotes:
  •  5.1.1. Durant la temporada es domiciliaran 11 quotes corresponents als mesos de setembre a juliol, ambdós inclosos. L'agost no es domicilia.

  •  5.1.2. El pagament de les quotes s'efectuarà mitjançant domiciliació o ingrés bancari, a més vista, entre els dies 1 i 5 de cada mes.

  •  5.1.3. Les quotes s'estableixen en funció de les hores setmanals que entrena el patinador.

 •  5.2. Altres despeses:
  •  5.2.1. Matrícula inicial de 50€ (despesa inicial única mentre es formi part del Club).

  •  5.2.2. Assegurança esportiva (despesa anual que es fracciona en dos pagaments: normalment novembre i gener).

  •  5.2.3. Taxa d’inscripció a campionats, trofeus i exàmens federatius (despesa puntual sota convocatòria prèvia per part de l'equip tècnic).

  •  5.2.4. Vestuari oficial del Club (no obligatori el primer any, tot i que el mallot del Club es necessita per participar tant al Trofeu Iluro com al Festiluro):
   • Mallot del Club (3 peces)
   • Hivern:
    • Xandall (jaqueta i pantalons llargs)
    • Polar tèrmic
    • Buff pel coll
   • Estiu:
    • Samarreta tècnica
    • Pantalons curts de xandall

  •  5.2.5. Vestuari corresponent a les actuacions del Festiluro:
   • Mallot del Club (3 peces)
   • Normalment, 1 mallot/vestit per cada ball en el que es participi

 •  5.3. No patinar per causa de lesió, malaltia o inassistència als entrenaments no exclou de la obligació de pagament.

 •  5.4. No es convocarà a cap campionat, prova o festival a aquells patinadors que no estiguin al corrent dels pagaments.

 •  5.5. En cas de devolució d'alguna quota, caldrà que els patinadors realitzin un ingrés bancari al compte del Club dins dels 7 dies naturals següents al primer avís que hagin rebut per part del mateix (no s'acceptaran pagaments en efectiu). L'import serà el corresponent al mes retornat més les despeses bancàries associades.

 •  5.6. L'incompliment del deure de pagament de la quota durant dos (2) mesos consecutius es resoldrà amb la baixa definitiva del patinador i la reclamació del deute més les despeses bancàries ocasionades.

6. MATERIAL I VESTUARI
 •  6.1. Cada patinador ha de portar els seus propis patins ja que, per raons d'higiene, no disposem de servei de préstec dels mateixos.

 •  6.2. El nostre proveïdor pel que fa al vestuari és la botiga "Tisoretes", ubicada al carrer Fray Luis de León, 20 baix, de Mataró (Sra. Carme Capafons. Tel.: 636 755 676).

7. BAIXA
 •  7.1. En cas de voler causar baixa del Club, caldrà notificar-la per escrit, abans del dia 1 del mes següent. A més, en cas de voler anul·lar la fitxa federativa, caldrà enviar la carta de baixa a info@patinatgeiluro.com

 •  7.2. El fet de donar-se de baixa voluntària obliga a posar-se al corrent dels pagaments que hi pugui haver pendents (quotes, assegurança, vestuari, etc.).

 •  7.3. En cas que s'hagi produït una baixa i el patinador vulgui reincorporar-se al Club en el futur, s'estudiarà cada cas de forma individual i es comunicarà la seva resolució a l'interessat a la major brevetat.

8. EQUIP TÈCNIC I PERSONAL QUE INTERVÉ AL CLUB
 •  8.1. Entrenadora: És la figura més important en el desenvolupament de l'activitat. Pren les decisions tècniques sobre el desenvolupament dels esportistes i té el criteri suficient per decidir si un patinador es presenta als campionats, trofeus i/o exàmens federatius.

 •  8.2. Ajudants (entrenadors, monitors, voluntaris, etc.): Seran de la confiança de l'Entrenadora i acompanyaran les seves decisions.

9. FESTIVALS
 •  9.1. Festiluro:
  •  9.1.1. És el festival de final de curs del Club i té una vessant no competitiva.
  •  9.1.2. Hi podran participar tots els patinadors del Club inscrits abans de l'1 d'abril de l'any en curs.
  •  9.1.3. Les actuacions vindran definides per l'equip tècnic.
  •  9.1.4. Els entrenaments d’aquestes actuacions es realitzaran a porta tancada.
  •  9.1.5. Les faltes d'assistència reiterades als entrenaments d’aquestes actuacions tindran com a conseqüència l'exclusió del patinador de les mateixes.
  •  9.1.6. En cas que un patinador no pugui participar al Festiluro, caldrà que ho notifiqui amb la deguda antelació.

 •  9.2. Participació en altres festivals:
  •  9.2.1. L'assignació de l'actuació o actuacions que es presentaran a un determinat festival no organitzat pel Club vindran determinades per l’equip tècnic.
  •  9.2.2. En cas que un patinador no pugui participar a un festival, caldrà que ho notifiqui amb la deguda antelació.