Nota legal

Aquest lloc web i els continguts inclosos en ell (articles, textos, imatges, logotips, marques, etc.) estan protegits per la legislació vigent en propietat industrial i intel·lectual i són propietat del Club Patinatge Artístic Iluro (en endavant, el Club) o de tercers que li han autoritzat el seu ús, quedant expressament prohibida la seva explotació sense l'autorització del Club.

L'accés a aquesta plana web no suposa, en cap cas, l'adquisició per part dels usuaris de cap dret de propietat sobre els continguts que hi figuren.

El Club no assumeix cap responsabilitat derivada de l'enllaç o els continguts de webs de tercers, als que es pugui accedir a través de la seva pàgina: www.patinatgeiluro.com.

A la vegada, el Club es reserva el dret de modificar la seva política de protecció de dades en qualsevol moment, amb la finalitat d'adaptar-la a novetats legislatives i de complir amb les mateixes, anunciant en el seu lloc web els canvis realitzats amb una antelació suficient al moment en què dits canvis prenguin efecte.